Δε. Ιαν 30th, 2023

zacharonews.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TV

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

– «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
NEWSZACHARO@GMAIL.COM

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΟΧ2-2021 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση της δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2021-2022»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος
  προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
  Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωµένης Διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
  τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
  αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β)
  Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
  τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/
  23-12-2014).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
  Ζαχάρω 22-10-2021
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8220
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Πληρ. Λαµπροπούλου Ελένη
  Τηλ: 2625360309
  Fax : 2625360313
  Τ.Κ. 27054 Ζαχάρω
  mail: dimoszacharos@1343.syzefxis.gov.gr
  Σελίδα 1 από 12
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισµός του Ελληνικού
  Κτηµατολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης
  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/τ.Α’/31-07-2021).
 6. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
  27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
  επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
  κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
  Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων), καθώς και τις διατάξεις του νόµου του
  Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
  Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
  προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
  2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
  και άλλες διατάξεις».
 7. Την υπ’ αριθµ. 78812/14-07-2021 Κ.Υ.Α. «Σύστηµα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
  Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρµογής της Δράσης “Εναρµόνιση
  οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής” έτους 2021-2022, συγχρηµατοδοτούµενης
  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου για το
  Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 3116/
  Β΄/15-07-2021).
 8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9033/16-07-2021 (ΑΔΑ:93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) (ΟΡΘΗ
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-07-2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής
  Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση
  πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
  Ζωής» περιόδου 2021-2022, προς τις/τους ωφελούµενες/ους της εν λόγω Δράσης.
 9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3622/4-8-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΤΜ7Λ6-Ρ12) Απόφαση του
  Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘Εναρµόνιση
  οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022’’ µε Κωδικό
  ΟΠΣ 5131200 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘‘Δυτική Ελλάδα 2014-2020’’».
 10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 88844/05-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ) Απόφαση της
  Ειδικής Γραµµατέως Διαχείρισης Προγραµµάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου µε
  θέµα: «Ένταξη της Πράξης Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής
  Έτους 2021-2022 µε κωδ. ΟΠΣ 5131466 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,
  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2014-2020».
 11. Τον Ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήµο, που εκδήλωσαν την
  πρόθεσή τους να συµµετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής
  και Επαγγελµατικής Ζωής», Περιόδου 2021-2022, κατόπιν της από 16-7-2021
  Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
  (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για το Δήµο Ζαχάρω, Φορέας: Δήµος Ζαχάρως, Νοµός: Ηλείας,
  Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας.
 12. Τον οριστικό πίνακα ωφελουµένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήµο αιτούσας,
  κατόπιν της υπ. αριθ. 9033/16-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της
  Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς
  τους Ωφελούµενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης
  Σελίδα 2 από 12
  «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, για το
  Δήµο Ζαχάρως.
 13. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου Ζαχάρως (ΦΕΚ/236/09-02-2012).
 14. Την υπ’ αριθµ. 290/7-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΜΩΡΗ-ΔΝΝ) απόφαση της Οικονοµικής
  Επιτροπής του Δήµου Ζαχάρως µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
  µέσω ΕΣΠΑ για τις ανάγκες Παιδικού Σταθµού Ζαχάρως».
 15. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8028/18-10-2021 Βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου
  Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήµου Ζαχάρως περί ύπαρξης
  πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
  προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
  συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση
  Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) στο Δήµο Ζαχάρως
  που εδρεύει στην Ζαχάρω της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, και συγκεκριµένα
  του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
  προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικ
  ός
  θέσης
  Υπηρεσία Έδρα
  υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
  σύµβασης
  Αριθµός
  ατόµων
  101
  Δήµος Ζαχάρως
  (Για τη στελέχωση
  του Παιδικού
  Σταθµού Σταθµού
  Ζαχάρως)
  Δήµο Ζαχάρω
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΗΛΕΙΑΣ
  **ΤΕ
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ
  ΩΝ και εν έλλειψη
  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
  ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
  *Από την
  υπογραφή της
  σύµβασης έως
  τη λήξη του
  σχολικού
  έτους,
  µε ανανέωση
  ή παράταση
  σε περίπτωση
  συνέχισης του
  προγράµµατο
  ς
  1
  102
  Δήµος Ζαχάρως
  (Για τη στελέχωση
  του Παιδικού
  Σταθµού Σταθµού
  Ζαχάρως)
  Δήµο Ζαχάρω
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΗΛΕΙΑΣ
  **ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  -ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  *Από την
  υπογραφή της
  σύµβασης έως
  τη λήξη του
  σχολικού
  έτους,
  µε ανανέωση
  ή παράταση
  σε περίπτωση
  συνέχισης του
  προγράµµατο
  ς
  1
  Σελίδα 3 από 12
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  *Η έναρξη ή συνέχιση της σύµβασης συναρτάται µε την προϋπόθεση ότι ο φορέας/
  δοµή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύµφωνα
  µε τους εν γένει κανόνες του θεσµικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την
  υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
  (Περίοδος 2021-2022), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 78812/14-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3116/
  τ.Β’/15-7-2021) ΚΥΑ.
  ** Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα
  πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/
  25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.
  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός θέσης
  Τίτλος σπουδών
  και
  λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
  101
  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
  Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή
  το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
  ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
  ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
  κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
  αντίστοιχης ειδικότητας.
  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)
  Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών
  Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών
  Βρεφονηπιοκόµων ή Βοηθών βρεφοκόµων παιδοκόµων ή Προσχολικής
  Αγωγής Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας
  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας
  Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας ή Βοηθός
  Βρεφονηπιοκόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
  παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού
  Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
  Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής
  Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
  σχολής µαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος
  ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
  ειδικότητας.
  102
  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
  τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
  1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
  κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
  άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
  αλλοδαπής
  Σελίδα 4 από 12
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  Σελίδα 5 από 12
 16. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  1α. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 60 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο
  όριο τους
  18 µήνες)
  µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω
  µονάδες0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040
  1β. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 µονάδες ανά µήνα ανεργίας , µε ανώτατο όριο τους 9 µήνες)
  µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω
  µονάδες40 80 120 160 200 240 280 320 360
 17. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 µονάδες)
 18. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 µονάδες)
 19. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 µονάδες )
 20. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 µονάδες για καθένα µε ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
  αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 6
  µονάδες 50 100 150 200 250 300
 21. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ΔΕ
  µε το 20)
  κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 …
  8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
  κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 …
  16 … 17 … 18 … 19 … 20
  µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320
  … 340 … 360 … 380 … 400
 22. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 µονάδες) *
 23. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος 70 µονάδες) *
 24. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 µονάδες) *
 25. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ *
  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 30 µονάδες)
  β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 25 µονάδες)
 26. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 84 µήνες)
  µήνες εµπειρίας
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  57
  58
  59
  84 και άνω
  µονάδες
  7
  14
  21
  28
  35
  42
  49
  56
  63
  70
  77
  84
  91
  98

  399
  406
  413
  588
 27. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 µονάδες)
 28. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 µονάδες)
  *Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και
  αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης
  περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωµάτων ή/και µεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
  µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθµολογείται επιπλέον ένας µόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για µη οµοιόβαθµους τίτλους, βαθµολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήµισυ των µονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Σελίδα 6 από 12
  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
  Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων,
  ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του
  δήµου Ζαχάρως (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/202, σύµφωνα µε
  την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του
  Υπουργού Εσωτερικών)
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ)
  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
  Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
  αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
  Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
  Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση
  µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση
  επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση
  θέσεως.
  ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  101
  Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου
  σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία
  επιλογής.
  Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
  περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του
  Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
  Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά
  απόδειξης εµπειρίας.
  Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας
  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε
  καθήκοντα.
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  102
  Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
  περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του
  Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
  Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά
  απόδειξης εµπειρίας.
  Σελίδα 7 από 12
  Επισηµαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εµπειρίας, όπου απαιτείται,
  προσκοµίζεται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε το ανωτέρω Παράρτηµα, καθόσον η
  βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύµφωνα µε το υπ’
  αριθµ. 8657/12-1-2020 έγγραφο του Τµήµατος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
  λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
  είτε ταχυδροµικά όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
  «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
  δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήµατος,
  εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I,
  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήµατος αυτού.
  Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση
  πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
  γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα
  Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση
  έκδοσης «10-6-2021» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου Ι µε τίτλο
  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
  Σηµειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση µεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου
  Εξωτερικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι µπορούν να
  αναζητούν και να επιλέγουν µεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή
  µέσω της εφαρµογής «Πιστοποιηµένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
  gov.gr. Συγκεκριµένα, η πρόσβαση στην εφαρµογή θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής
  βήµατα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και
  καθηµερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιηµένου
  µεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δηµοσίευση της ανακοίνωσης
  Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα
  προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας
  της παρ.1 του άρθρου 39 του ως άνω νόµου, να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή
  εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, εφόσον
  εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η
  δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.
  Το ΑΣΕΠ αναρτά την ανακοίνωση στον διαδικτυακό του τόπο, µετά την κοινοποίηση της
  έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή
  της από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
  εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «10-06-2021» και την
  προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο χώρο ανακοινώσεων του
  δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Ζαχάρως και στο διαδικτυακό του τόπο
  (www.zacharo.gr), καθώς και στο κατάστηµα του Παιδικού Σταθµού Ζαχάρως.
  Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραµµα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που
  διενεργείται σε κατάστηµα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε
  την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
  αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr.
  Σελίδα 8 από 12
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση,
  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα
  απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dimoszacharos@1343.syzefxis.gov.gr),
  είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην
  ακόλουθη διεύθυνση:
  Δήµος Ζαχάρως Τ.Κ 27054 Ζαχάρω, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών
  Υπηρεσιών, Τµήµα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, υπόψη κου Δράκου Θωµά (τηλ.
  επικοινωνίας: 2625360309).
  Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής
  υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο
  των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
  µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
  εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
  γίνονται δεκτές.
  Επισηµαίνεται: ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας
  Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρµογή τον Μάιο 2018,
  καθιερώνεται ενιαίο νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών
  δεδοµένων σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή των
  υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης µε την οικειοθελή υποβολή αίτησης µε τα
  συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του
  υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
  χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο
  (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριµένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται,
  προκειµένου να ολοκληρωθούν οι νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς
  οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν
  υποκλοπή προκειµένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων
  προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης της
  συναίνεσής τους ανά πάσα στιγµή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το
  Φορέα
  Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής
  συµπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
  κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
  προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
  ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
  διαδικασία.
  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)
  ηµερών (υπολογιζοµένων ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
  τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο
  χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Ζαχάρως και στο
  διαδικτυακό του τόπο (www.zacharo.gr), καθώς και στο κατάστηµα του Παιδικού
  Σταθµού Ζαχάρως, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
  εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
  ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
  λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
  Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον δικτυακό
  τόπο της υπηρεσίας µας (www.zacharo.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
  Σελίδα 9 από 12
  (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή:
  Πολίτες ! Έντυπα – Διαδικασίες ! Διαγωνισµών Φορέων ! Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ)
  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
  διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι ! Ανεξάρτητες
  και άλλες αρχές ! ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
  ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες !
  Έντυπα – Διαδικασίες ! Διαγωνισµών Φορέων ! Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
  Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε
  πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά
  βαθµολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
  Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η
  τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
  πραγµατοποιείται ως εξής:
 29. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της
  ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
 30. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
  γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από
  τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική
  ιδιότητα, µονογονεϊκή ιδιότητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, βαθµός τίτλου σπουδών,
  διδακτορικό δίπλωµα, αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
  µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εµπειρία,
  αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόµου).
 31. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός
  που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος
  ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο
  κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι
  υποψήφιοι και πάλι ισοβαθµούν, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την
  ηµεροµηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους
  σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
  Τα κωλύµατα της οκτάµηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
  στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ή Έργων της
  παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021.
  Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων,
  ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του
  δήµου Ζαχάρως (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/202, σύµφωνα µε
  την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του
  Υπουργού Εσωτερικών)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
  Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης
  προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και
  προσληπτέων στα καταστήµατα και στον διαδικτυακό της τόπο, τους οποίους πρέπει να
  αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
  ανάρτησης (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο θα
  Σελίδα 10 από 12
  υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
  αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr.
  Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα
  σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η
  οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό µας τόπο. Η
  ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση
  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να
  συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει
  εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ.
  λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
  (www.asep.gr), είτε από Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να
  αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο
  του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε
  περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
  στον ενιστάµενο.
  Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραµµα
  «Διαύγεια» και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
  φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν
  υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
  Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισµένου χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης µετά την κατάρτιση των πινάκων
  κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
  κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
  υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
  πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που
  προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε
  αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
  Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους,
  αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της
  οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
  Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των
  πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
  απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι
  συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.
  ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα
  ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση
  έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαµβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
  για την έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες
  για τη συµπλήρωση, κατά περίπτωση, της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε
  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασµό µε
  επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης
  των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι
  ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό µέσω του
  δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας
  διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
  δηλαδή: Κεντρική σελίδα ! Πολίτες ! Έντυπα – Διαδικασίες ! Διαγωνισµών
  φορέων ! Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
  Σελίδα 11 από 12
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >